Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. mp3

.download - Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. mp3 (4.37 Mb)

 

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց.
նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց

Հարության շրջանի Ժամամուտն է: