Խրատ առաքինությունների և արատների մասին

 Բարեբանում եմ ձեր կյանքը, քրիստոսասերնե՛ր, քանզի այն լեցուն է բարի անվեհերությամբ, սակայն նզովյալ է սեփական կյանքն իմ, որովհետև ոչ մի բանի պիտանի չէ:

 Բարեբանում եմ ձեզ, սիրեցյալնե՛րս, ձեր արդար վարքով դուք սիրելի դարձաք Աստծուն և հրեշտակներին: Բայց ո՞վ կողբա ինձ, որ բարկացրի Աստծուն իմ ունայն գործերով: Երանյալ եք դուք, որ ձեր առաքինի վարքի և անսահման սիրո համար դարձել եք դրախտի ժառանգորդներ: Հիանում եմ ձեզանով, որ հոգևոր օգուտի համար չծուլացաք այդպիսի երկար ուղի կտրել: Եվ առավել զարմանալի է ինձ համար, որ եկել եք անարժան և մեղքերի համար դատապարտված մի մարդու մոտ և նրանից օգտավետ խոսք եք պահանջում:

 Հիրավի զարմանալի բան. հագեցածներն եկել են քաղցից հյուծվածի մոտ, Հոգու ցողով լիացածներն եկել են ծարավից պապակածի մոտ. առաքինության քաղցրությունները կրողները` արատավոր դառնությամբ լեցունի, հարուստները՝ աղքատի, իմաստունները` խղճով տկարացածի, Աստծուն հաճո դարձածները` Նրան զայրացնողի, ազատները` գերու, ժրաջանները` անփութաջանի մոտ:

 Դուք զարմանքի եք արժանի ձեր առաքինություններով, իսկ ես` անխոհեմս, կարոտ եմ դրանց:

Դուք, ժուժկալությամբ զարդարվելով, հաճո եք Աստծուն, իսկ ես` անհոգս, պարսավանքի եմ ենթակա:

Դուք ձեր բարի գործերով և գովելի առաքինությամբ դարձաք Քրիստոսի բուրմունքը (Բ Կորնթ. 2, 15), իսկ ես իմ փափկասունությամբ և ծուլությամբ լիովին գարշահոտություն դարձա: Եւ այսպես, հիրավի զարմանալի է, որ այդչափ առավելություններ ունենալով՝ եկել եք ինձ մոտ, մի մարդու, ով ինքն իրեն չի կարող օգտակար լինել:

Եվ դուք՝ քրիստոսասերներդ, խոհեմ վարվեցիք` մտադրվելով նեցուկ դառնալ իմ փափկասունությանը, փութեռանդ դարձնել իմ ծույլ հոգին, որպես ապավեն և զորավիգ ուժ ծառայել իմ անփութաջանությանը, քանզի դուք ինքներդ` որպես կատարյալներ, ոչ մի բանում թերություն չունեք:

Քանի որ առաջնորդվելով հեզամտությամբ՝ օգտավետ խոսք եք պահանջում ինձնից` անարժան մարդուց, և կամենալով մերկացնել կյանքն իմ` հրամայում եք, որ դա ես ինքս անեմ, այն է` բերեմ խոնարհության պտուղը, ուստի ես խոսքս կասեմ, բայց կասեմ ամոթահար: Որովհետև եթե սկսեմ մերկացնել ուրիշների, ապա ինքս ինձ կմեղադրեմ: Այդժամ իրավամբ ինձ կասվի Փրկչի խոսքը. Բժի՛շկ, բժշկի՛ր ինքդ քեզ (Ղուկ. 4, 23):

 Բայց քանզի Տերը և բոլորի Փրկիչն Ինքն է ասում. ամեն` ինչ որ նրանք ձեզ ասեն, արե՛ք և պահեցե՛ք, բայց մի՛ արեք ըստ նրանց գործերի (Մատթ. 23, 3), ուստի, թեկուզ և անմաքուր եմ ես, սակայն կարողանում եմ ճիշտ խորհուրդ տալ, դրա համար էլ, հայացք նետելով այս հրեշտակային վարքին, ես բարեբանեցի նրա յուրաքանչյուր առավելությունը: Արդար ու բարեպաշտ կյանքով ապրողին, առաքինի վարքով փայլողին արդյոք ո՞վ չի բարեբանի նրան սպասող անպարագրելի ու անսահման բարիքների համար: Եվ ո՞վ չի արտասվի այն մարդու համար, ով անփույթ է ապրում և իր խղճուկ գործերի համար գտնվում է երկնային արքայությունից դուրս և իր անհաջողության համար վտարվել է հարսանեկան սրահից (Մատթ. 25, 11):

Ս. Եփրեմ Ասորի «ԽՐԱՏՆԵՐ»