Հայր առաքող Միածնիդ. mp3

logo.mp3 - Հայր առաքող Միածնիդ. mp3

.download - Հայր առաքող Միածնիդ. mp3 Link 1 (4.00 Mb)

.download - Հայր առաքող Միածնիդ. mp3 Link 2 (4.00 Mb)

 

Հայր առաքող Միածնին որում ետուր յաշխարհի զընտրեալսն քո ի սկզբանէ. աղաչանօք սոցա ողորմեա մեզ:
Փառացն Հօր ճառագայթ որ շնորհեցեր աշխարհի լուսաւորիչ զառաքեալսն. աղաչանօք սոցա ողորմեա մեզ:
Կենդանարար սուրբ Հոգի որ ի լեզուս բաժանեալ հանգեար ի սուրբ առաքեալսն. աղաչանօք սոցա ողորմեա մեզ:

Առաքելոց տոնի «Ողորմյա» շարականն է: Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Աղբյուր՝ sharakanner.blogspot.com