ԱՂՈԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

Որ ըստ ամենայն միտս անցանես,
զխաղաղութիւն Քո տո՜ւր մեզ հանապազ,
զքեզ աղաչեմք:

Տաճա՛ր Աստուծոյ եւ բնակարան Հոգւոյն Սրբոյ, որ ի քէն սուրբ աւազանաւն կոչեաց յորդեգրութիւն Հօրն երկնաւորի:
Այսօր ի քեզ կամեցաւ պատարագել Գառն անարատ:
Եւ ես դիմեալ եկի առ դուրս քո եւ աղաչեմ զքեզ. մաքրեա՛ ի մեղաց և արա՛ արժանի մտանել առաջի սրբոց Սեղանոյդ յերկրպագութիւն:
Ամէն: