Յովհաննէս եպս. Շահխաթունեանց. Ստորագրութիւն կաթուղիկէ Էջմիածնի եւ հինգ գաւառացն Արարատայ.pdf

Բեռնել.download  Link 1 (4.08Kb)

 

Բեռնել.download Link 2  (4.08Kb)

 

Աշխատասիրությամբ
Արմեն Տեր-Ստեփանյանի

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՊՍ. ՇԱՀԽԱԹՈՒՆԵԱՆՑ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԿԱԹՈՒՂԻԿԷ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԵՒ ՀԻՆԳ ԳԱՒԱՌԱՑՆ ԱՐԱՐԱՏԱՅ/ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՊՍ. ՇԱՀԽԱԹՈՒՆԵԱՆՑ; Աշխատասիրությամբ Ա. Տեր-Ստեփանյանի.- Ս. Էջմիածին: Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչություն, 2014.- 560 էջ:
Ներկա հրատարակությունը ընդգրկում է Հովհաննես եպս. Շահխաթունյանցի Ստորագրութիւն կաթուղիկէ Էջﬕածնի եւ հինգ գաւառացն Արարատայե (հ. 1–2, 1842) աշխատությունը, որը փաստական նյութեր է պարունակում քաղաքամայր Վաղարշապատի սրբավայրերի ու հուշարձանների, Այրարատի հինգ գավառների վերաբերյալ: