Այսօր կանգնեցավ. mp3

բեռնել.download Link 1 (3.20 Mb)

բեռնել.download Link 2 (3.20 Mb)

 

Այսօր կանգնեցաւ աւազան մկրտութեան
ի թողութիւն մեղաց մերոց:
Այսօր Տէրն մեր լւանայր զոտս աշակերտացն
եւ պատւիրէր զայս ասելով.
Մի ոմն ի ձէնջ եղբայրք մտնելոց է զիս ի մահ
եւ որոշի յաշակերտացդ.
Զայն լւեալ Պետրոսի
ակնարկէր առ Յովհաննէս թէ ով իցէ:
Բանն զոր ասաց Յիսուս
տրտմեցոյց զիւր զաշակերտս
եւ խռովեցան ամենեքեան:

Այս երգը երգվում է Ավագ Հինգշաբթի օրը` Ոտնլվայի կարգի ժամանակ: