Նիկոլայ Վասիլիադիսի. Աստվածաշունչ և հնագիտություն.pdf

(10.0mb)Բեռնել.download

 

(10.0mb)Բեռնել.download

 

Վասիլիադիս Նիկոլայ
Աստվածաշունչը և հնագիտությունը. Ն. Վասիլիադիս; Թարգմ.՝
Գ. Դար բինյան; Խմբագիր՝ Տ. Շահե վրդ. Անանյան.- Ս. Էջմիածին:
Մայր Աթոռ Ս. Էջ միածին, 2014.- 504 էջ:
Ն. Վասիլիադիսի Աստվածաշունչը և հնագիտություն գիրքը թարգմանված է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով: Այն միաժամանակ աստվածաշնչական հնագիտության բնագավառի հիմնական դասագիրք է համարվում բազմաթիվ քրիստոնեական ճեմարաններում: Հեղի նակի կողմից ի մի է բերվել հնագիտության բազ մա բնույթ և չափազանց հետաքրքրական տվյալներ, որոնք փաս տում են Աստվածաշունչ մատյանում ներկայացված պատմական իրո ղու թյունների վավերակա նու-
թյունը:
Գիրքն իբրև լրացուցիչ ձեռնարկ կարող է սեղանի գիրք դառնալ հոգևոր ճեմարանների ուսանողների, ինչպես նաև աստվածաշնչագիտությամբ հետաքրքրվողների լայն շրջանակի համար: